Данный браузер не поддерживается. Используйте более совремменный браузер.
Рады Вам. Добро пожаловать на наш сайт. Уважаемые посетители нашего сайта Avasto.tj Если у вас есть Рефераты.Курсовые и Дипломные работы на Таджикском языке, можете добавлять на наш сайт.
6 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 895
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 6 окт 2017

Ҳифзи иттилоот

azaminoИнформатика

Ҳифзи иттилоот

Мавзўи №1:
Маќсад ва вазифаи фан
Наќша:
1. Иттилоот ва тарзи њифзи он.
2. Таъмини њифзи иттилоот
3. Захирањои информатсионӣ

Ҳифзи иттилоот

 

6 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1355
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 6 окт 2017

Бахориёт-и Сайидо - сохтор мазмул ва мундарича

azaminoАдабиети точик

«Бахориёт»-и Сайидо-сохтор, мазмун ва мундариљаи он.
«Бањориёт» ва ё «Њайвонотнома» асари тамсилии Миробид Сайидои
Насафї буда, дар рўзгори Абдулазизхони аштархонї (1645-1680) соли
1091њ. (1680м.) дар муддати ду-се рўз таълиф шудааст ва дар ин бора
худи шоир чунин ишора дорад:
Ин нусха, Сайидо ба ду-се рўз шуд тамом,
Дар рўзгори њазрати Абдулазизхон.
Таърих аз њазору навад як гузашта буд,
Аз њиљрати Расул-шањи охируззамон.

6 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 2482
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 6 окт 2017

СИСТЕМАИ АСАБ

azaminoБиология / Мед колеч

Хосиятҳои умумии сохти системаи асаб

Аҳамияти системаи асаб. Системаи асаб дар танзими вазифаи организм роли муҳим мебозад. Вай кори доимии ҳуҷайраҳо, боф- таҳо, узвҳо ва системаи онҳоро таъмин мекунад. Бо мавҷудияти ин система организм бо муҳити беруна алоқаманд аст

СИСТЕМАИ АСАБ

 

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 621
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Мазмуну мундариҷаи шеърҳои ба ҳунармандон бахшидаи Сайид

azaminoАдабиети точик

Мазмуну мундарихаи шеърҳои ба ҳунармандон
бахшидаи Сайидо.
Сайидо махсусан ба табаќањои њунарманди љамъият таваљљўњи махсус
дорад. Зеро онњоро дар ашъори лирикиаш (ѓазалиёту ќитъањо…), дар
«Шањрошўб» ва инчунин ашъори махсуси ба ин тоира бахшидааш васфу
тавсиф кардааст. Албатта, дар таърихи адабиёт фасли тоза низ њаст, ки
дар шакли маснавї рўи кор омадаанд. Дилбастагии шоир ба ин тоифаи
мардум, шояд аз он љињат бошад, ки ў худ аз ањли њунар аст.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 805
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Шаҳрошўб -и Сайидо ва сохтори он, тасвири ҳунармандон дар ин асар.

azaminoАдабиети точик

Шаҳрошўб -и Сайидо ва сохтори он, тасвири ҳунармандон дар ин  асар.
«Шањрошўб»-и нахустин ба ќалами шоири асри ХI тољикзабони њинд
Масъуди Саъди Салмон тааллуќ дорад. Мањастии Ганљавї, Хусрави
Дењлавї, Сайфии Бухорои, Огањї, Мирмуњаммади Њошим, Мавлоно
Озарї ва бисёр дигарон навъњои гуногуни шањрошўб навиштаанд.
Сайидо дар асри ХVII суннати эљоди чунин асарро эњё кард, ки яке аз
хидматњои дигари адиб дар таърихи адабиёт мебошад. «Шањрошўб»-и
Сайидо дар навъи муайяни адабї (ѓазал, ќасида, ќитъа, рубої…)
навишта намудааст ва аз ин рў, асари шоир дар шакли худ озод аст.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 347
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Муссамматҳои Сайидо

azaminoАдабиети точик

Муссамматњои Сайидо.
Муссаммат дар эљодиёти Сайидо пас аз ѓазал, дар љои дуюм меистад,
ки аз 1050 байт иборат аст.
Сайидо бештар ба ѓазалиёти Хусрави Дењлавї, Камолу Њофиз, Љомиву
Њилолї, Калиму Толиб, Мўњташами Кошиву Соиби Табрезї,
Мушфиќиву Урфї муссаммат бастааст. Худи њамин љуръати Сайидо
гувоњи он аст, ки ў дар эљоди муссаммат устод мебошад, зеро ба
ѓазалиёти шоирони дараљаи аввали адабиёт тазмин бастааст. Шоир
ѓолибон дар ин кор ба эљодиёти Соиб рў оварда, бештар ба ѓазалњои
Соиб тазмин бастааст.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 386
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Андешаҳои панду ахлоқии Сайидо.

azaminoАдабиети точик

Андешањои панду ахлоќии Сайидо.
Аслан панду ахлоќ ва тарбияву таълим маќсади адабиёти бадеї аст.
Эљодкоре, ки ба эљоди бадеї рў меорад, њатман муносибати худро ба ин
масъала баён мекунад. Ѓазалиёти Сайидо дар баробари фаро гирифтани
мавзўъњои дигар, аќидањои тарбиявї-ахлоќии шоирро низ дарбар
гирифтаанд. Аз тарафи дигар, ба ин восита таълимоти фалсафаи амалии
Сайидо маърифат мешавад, ки хеле муњим низ њаст.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 535
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Мавзўъ ва мундариҳаи ғазалиёти Сайидо

azaminoАдабиети точик

Мавзўъ ва мундариљаи ѓазалиёти Сайидо
Ѓазал дар осори адабии Сайидо маќоми аввалиндаља дорад. Мавзўи
ѓазалиёти ў њамоно ишќу ошиќї, дўстдориву муњаббат, эњсосоти ќалбї,
шўру исёнњои ботинии инсонњо ва ѓайра буда, ин љанбаи анъанавии
мундариљавии ѓазалиёти шоир аст. Њунари Сайидо дар сурудани
мавзўъњои иљтимої-ситёсї, тарбиявї-ахлоќї, љамъиятї-инсондўстї,
фардї-шарњињолї ва монанди инњо низ њаст.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 642
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Мероси адабии Сайидо

azaminoАдабиети точик

Мероси адабии Сайидо
Осори адабии Сайидои Насафї, ки «Куллиёт»-и ўро фароњам
овардааст, дорои 8500 байт мебошад. Дар осори мањфузмондаи шоир
љои аввалро ѓазал ишѓол менамояд, ки миќдори он 4600 байт аст.
Мухаммас бошад пас аз ѓазал дар љои дуюм буда, 1050 байтро ташкил
медињад. Эљоди онњо низ хеле њунармандона аст.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 364
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

САЙИДОИ НАСАФӢ

azaminoАдабиети точик

САЙИДОИ НАСАФӢ
Дар фикри дона мўрчае буд даргузар,
Омад ба шеру гуфт, ки: Ай Рустами замон!
Аз иттифоќи мўрчагон ѓофилb магар
В-арна чаро њаќир шуморию нотавон? (Сайидои Насафї)
Тарљумаи њол
Насаф мулки ободе буд. Дар он диёр аз касбњои њунармандї пешаи
бофандагї ривољ дошт. Бофандагон, ки барои мардум либосворињои
арзонбањое тайёр мекарданд, дар он рўзгор соњибиззат буданд. Касби
бофандагї мењнати душворро талаб мекард. Бесабаб нест, ки халќ бо
дили пурдард дар бораи сахтию душворињои бофандагї сурудњо эљод
кардааст

Показать еще
 
Разработано в студии Tojstudio.tj