Данный браузер не поддерживается. Используйте более совремменный браузер.
Рады Вам. Добро пожаловать на наш сайт. Уважаемые посетители нашего сайта Avasto.tj Если у вас есть Рефераты.Курсовые и Дипломные работы на Таджикском языке, можете добавлять на наш сайт.
4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 139
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Мавзўъ ва мундариҳаи ғазалиёти Сайидо

azaminoАдабиети точик

Мавзўъ ва мундариљаи ѓазалиёти Сайидо
Ѓазал дар осори адабии Сайидо маќоми аввалиндаља дорад. Мавзўи
ѓазалиёти ў њамоно ишќу ошиќї, дўстдориву муњаббат, эњсосоти ќалбї,
шўру исёнњои ботинии инсонњо ва ѓайра буда, ин љанбаи анъанавии
мундариљавии ѓазалиёти шоир аст. Њунари Сайидо дар сурудани
мавзўъњои иљтимої-ситёсї, тарбиявї-ахлоќї, љамъиятї-инсондўстї,
фардї-шарњињолї ва монанди инњо низ њаст.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 132
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Мероси адабии Сайидо

azaminoАдабиети точик

Мероси адабии Сайидо
Осори адабии Сайидои Насафї, ки «Куллиёт»-и ўро фароњам
овардааст, дорои 8500 байт мебошад. Дар осори мањфузмондаи шоир
љои аввалро ѓазал ишѓол менамояд, ки миќдори он 4600 байт аст.
Мухаммас бошад пас аз ѓазал дар љои дуюм буда, 1050 байтро ташкил
медињад. Эљоди онњо низ хеле њунармандона аст.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 111
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

САЙИДОИ НАСАФӢ

azaminoАдабиети точик

САЙИДОИ НАСАФӢ
Дар фикри дона мўрчае буд даргузар,
Омад ба шеру гуфт, ки: Ай Рустами замон!
Аз иттифоќи мўрчагон ѓофилb магар
В-арна чаро њаќир шуморию нотавон? (Сайидои Насафї)
Тарљумаи њол
Насаф мулки ободе буд. Дар он диёр аз касбњои њунармандї пешаи
бофандагї ривољ дошт. Бофандагон, ки барои мардум либосворињои
арзонбањое тайёр мекарданд, дар он рўзгор соњибиззат буданд. Касби
бофандагї мењнати душворро талаб мекард. Бесабаб нест, ки халќ бо
дили пурдард дар бораи сахтию душворињои бофандагї сурудњо эљод
кардааст

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 236
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

ҚОФИЯ ВА РАДИФ

azamino---

ЌОФИЯ ВА РАДИФ
Ќофия калимаи арабї буда, маънои луѓавиаш пушти сар, охири њар
чиз, аз пай раванда мебошад. Дар забони тољикї баъзењо калимаи
пасованд (шакли мухаффафи он пасванд)-ро ба маънои ќофия ба кор
бурдаанд. Шоири асри ёздањ- Лабибї мегўяд:
Њама ёва, њама хому њама суст,
Маъонї аз чакова то пасованд.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 108
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Эҷодиёти Шавкати Бухороӣ

azaminoАдабиети точик

Эљодиёти Шавкати Бухорої
Аз зикри мухтасари зиндагиномаи Шавкат бармеояд, ки ў аз Бухоро
баромада дигар ба ватанаш наомадааст. Шоир тамоми умр дар ѓарибї
зиста дур аз диёр олами фониро тарк кардааст.
Бо вуљуди азобњои ѓарибї, Шавкати Бухорої тавонистааст аз худ
мероси бое боќї гузорад. Ў дар эљоди бадеъ бо тахаллусњои «Нозук» ва
«Шавкат» шеър гуфтааст. Шояд дар оѓоз «Нозук» тахаллус карда,
баъдтар «Шавкат»-ро тахаллуси хеш ќарор дода бошад.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 314
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Маснавии Гулзори Ирам Абдуррахмони Мушфики

azaminoАдабиети точик

рин хоњанд намуд.
Маснавии «Гулзори Ирам»
Абдуррањмони Мушфиќї на танњо дар эљоди ѓазалу ќасида,
рубоиву шеъри тасмит, муќаттаоту марсия ва ѓ. машњур аст, балки ў дар
маснависарої низ табъи баланд доштааст. Шоир маснавињои
«Соќинома», «Гулзори Ирам» ва «Љањоннамо»-ро эљод карда дар
тањаввули суннати маснависарої низ сањми сазовор гузоштааст.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 96
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

АБДУРРАХМОНИ МУШФИКИ

azaminoАдабиети точик

АБДУРРАЊМОНИ МУШФИЌЇ
Ба арзи њол њољат, Мушфиќї нест,
Агар авроќи девони ман он љост.
Шоир ва воќеанигори номии тољик Абдуррањмони Мушфиќї дар
шањри Бухоро, таќрибан соли 1525 таваллуд шудааст. Падару бобои
шоир аслан аз Марв будаанд. Ин аст, ки Мушфиќї баъзан ба Марвї
будани худ ишорањо мекунад. Шоир дар шањри Самарќанд ба
Абдуллохон ќасидае навишта, аз мулки хеш- аз Бухоро дур афтодани
худро хабар медињад.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 109
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Манзума ва достони АБДУРРАХМОНИ МУШФИКИ

azaminoАдабиети точик

Манзума ва достон.
Манзума лафзи арабї буда, ба маънии назмшуда, ба назм
даровардашуда гуфтан аст. Дар истилоњи адабї шакли махсус, ки дорои
хусусиятњои људогонаи жанрї бошад, нест. Гоњо достонњои лирикии
њаљман хеле хурдро манзума гуфтаанд

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 212
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Анвоъи шеър дар адабиёти асри 16 ва асри 17

azaminoАдабиети точик

Анвоъи шеър дар адабиёти асри XVI ва асри XVII.
Анвоъи шеър дар адабиёти асрњои мазкур асосан аз ѓазал, ќасида,
мусаммат, ќитъа, рубої, манзумаву достон иборат мебошад. Яке аз
навъњои адабии маъмул ва машњури давраи мазкур, жанри нисбатан
љовидонаву устувор - ѓазал ба шумор меравад.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 153
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Ташкили давлати Темуриёни Хинд

azaminoАдабиети точик

Ташкили давлати Темуриёни Хинд
Темуриёни Хинд ва ё ин сулола дар сарчашмахо бо номи Бобуриён низ
ёд мешавад, аз ибтидои асри ЉVI то оѓози асри ЉIЉ дар Хиндустон
њукмронї кардаанд. Аниќтараш тўли солњои 1526-1858 сулолаи мазкур
дар ќаламрави Њинд њукумат кардааст. Асосгузори њукумати Темуриёни
Њинд намояндаи њамин сулола - Зањируддин Бобур мебошад.

Показать еще
 
Разработано в студии Tojstudio.tj