Данный браузер не поддерживается. Используйте более совремменный браузер.
Рады Вам. Добро пожаловать на наш сайт. Уважаемые посетители нашего сайта Avasto.tj Если у вас есть Рефераты.Курсовые и Дипломные работы на Таджикском языке, можете добавлять на наш сайт.
4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 908
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

ҚОФИЯ ВА РАДИФ

azamino---

ЌОФИЯ ВА РАДИФ
Ќофия калимаи арабї буда, маънои луѓавиаш пушти сар, охири њар
чиз, аз пай раванда мебошад. Дар забони тољикї баъзењо калимаи
пасованд (шакли мухаффафи он пасванд)-ро ба маънои ќофия ба кор
бурдаанд. Шоири асри ёздањ- Лабибї мегўяд:
Њама ёва, њама хому њама суст,
Маъонї аз чакова то пасованд.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 479
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Эҷодиёти Шавкати Бухороӣ

azaminoАдабиети точик

Эљодиёти Шавкати Бухорої
Аз зикри мухтасари зиндагиномаи Шавкат бармеояд, ки ў аз Бухоро
баромада дигар ба ватанаш наомадааст. Шоир тамоми умр дар ѓарибї
зиста дур аз диёр олами фониро тарк кардааст.
Бо вуљуди азобњои ѓарибї, Шавкати Бухорої тавонистааст аз худ
мероси бое боќї гузорад. Ў дар эљоди бадеъ бо тахаллусњои «Нозук» ва
«Шавкат» шеър гуфтааст. Шояд дар оѓоз «Нозук» тахаллус карда,
баъдтар «Шавкат»-ро тахаллуси хеш ќарор дода бошад.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 2435
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Маснавии Гулзори Ирам Абдуррахмони Мушфики

azaminoАдабиети точик

рин хоњанд намуд.
Маснавии «Гулзори Ирам»
Абдуррањмони Мушфиќї на танњо дар эљоди ѓазалу ќасида,
рубоиву шеъри тасмит, муќаттаоту марсия ва ѓ. машњур аст, балки ў дар
маснависарої низ табъи баланд доштааст. Шоир маснавињои
«Соќинома», «Гулзори Ирам» ва «Љањоннамо»-ро эљод карда дар
тањаввули суннати маснависарої низ сањми сазовор гузоштааст.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 353
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

АБДУРРАХМОНИ МУШФИКИ

azaminoАдабиети точик

АБДУРРАЊМОНИ МУШФИЌЇ
Ба арзи њол њољат, Мушфиќї нест,
Агар авроќи девони ман он љост.
Шоир ва воќеанигори номии тољик Абдуррањмони Мушфиќї дар
шањри Бухоро, таќрибан соли 1525 таваллуд шудааст. Падару бобои
шоир аслан аз Марв будаанд. Ин аст, ки Мушфиќї баъзан ба Марвї
будани худ ишорањо мекунад. Шоир дар шањри Самарќанд ба
Абдуллохон ќасидае навишта, аз мулки хеш- аз Бухоро дур афтодани
худро хабар медињад.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 321
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Манзума ва достони АБДУРРАХМОНИ МУШФИКИ

azaminoАдабиети точик

Манзума ва достон.
Манзума лафзи арабї буда, ба маънии назмшуда, ба назм
даровардашуда гуфтан аст. Дар истилоњи адабї шакли махсус, ки дорои
хусусиятњои људогонаи жанрї бошад, нест. Гоњо достонњои лирикии
њаљман хеле хурдро манзума гуфтаанд

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 648
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Анвоъи шеър дар адабиёти асри 16 ва асри 17

azaminoАдабиети точик

Анвоъи шеър дар адабиёти асри XVI ва асри XVII.
Анвоъи шеър дар адабиёти асрњои мазкур асосан аз ѓазал, ќасида,
мусаммат, ќитъа, рубої, манзумаву достон иборат мебошад. Яке аз
навъњои адабии маъмул ва машњури давраи мазкур, жанри нисбатан
љовидонаву устувор - ѓазал ба шумор меравад.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 729
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Ташкили давлати Темуриёни Хинд

azaminoАдабиети точик

Ташкили давлати Темуриёни Хинд
Темуриёни Хинд ва ё ин сулола дар сарчашмахо бо номи Бобуриён низ
ёд мешавад, аз ибтидои асри ЉVI то оѓози асри ЉIЉ дар Хиндустон
њукмронї кардаанд. Аниќтараш тўли солњои 1526-1858 сулолаи мазкур
дар ќаламрави Њинд њукумат кардааст. Асосгузори њукумати Темуриёни
Њинд намояндаи њамин сулола - Зањируддин Бобур мебошад.

4 окт 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 355
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 4 окт 2017

Абулқосим Лоҳутӣ

azaminoАдабиети точик

Абулқосим Лоҳутӣ (1887-ابوالقاسم لاهوتی —- 1957) - шоири инқилобии эронӣ аст, ки пас аз муҳоҷират ба Иттиҳоди Шӯравӣ яке аз шоирон ва фаъолони сиёсии Тоҷикистон шуд.

Накша:
1 Зиндагинома
2 Роҳбари ҳаракати озодихоҳӣ
3 Дар Тоҷикистон
4 Эҷодиёт
5 Осор
6 Мукофот
7 Некдошт
8 Донистаниҳо
9 Ҳамчунин нигаред
10 Эзоҳ

 

30 сен 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 1487
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 30 сен 2017

СИСТЕМАҲОИ ИТТИЛООТӢ

azaminoИнформатика

СИСТЕМАҲОИ ИТТИЛООТӢ

Тавре аз таърифи технологияи иттилоотй бармеояд, он раванде мебошад, ки тавассути коидаҳои мушаххас ва муназзами амалиётй бо додаҳои дар хотираи компютер маҳфузбуда амалй гардонида мешавад. Раванд пайдарпайии муайяни амалҳоест, ки барои расидан ба мақсадҳои гузошташуда равона гардидааст. Раванд тибқи стратегияи интихобгардида муайян карда шуда, бо ёрии воситаву усулҳои гуногун амалй мегардад.

30 сен 2017
Информация к новости
 • Просмотров: 604
 • Комментариев: 0
 • Автор: azamino
 • Дата: 30 сен 2017

СИСТЕМАҲОИ ИТТИЛООТИИ

azaminoИнформатика

СИСТЕМАҲОИ ИТТИЛООТИИ КУШОДА ВА САРБАСТА

Яке аз самтҳои асосии иттилоотонии ҷомса ип истифодаи системаҳо ва технологияҳои иттилоотй дар ҳар як ҷойи корӣ ба ҳисоб меранад. Бе иҷрои ин вазифа аз ҷомеаи саноатӣ ба ҷомоаи иттилоотй гузашI aiI хеле мушкил мегардад.

Показать еще
 
Разработано в студии Tojstudio.tj